حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. yan.filters@gamail.com

کارخانه تور

قیمت دریافت کنید
خانه -

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. کارخانه تور

خط تولید

کارخانه ما دارای پنج خط تولید ، مهر و موم مناطق پایان کلاه.منطقه پردازش مش با سوراخ متوسط ​​؛خط تاشو تایپوگرافی مواد اولیه ؛منطقه مونتاژ؛منطقه بازرسی کیفیتکلیه تجهیزات پیشرفته اتوماسیون و کارگاه بدون گرد و غبار.


Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. خط تولید کارخانه 0

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. خط تولید کارخانه 1

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. خط تولید کارخانه 2

Kainuosen Environmental Technoiogy (Langfang) Co.,Ltd. خط تولید کارخانه 3